Arrangementer

Vi har løbende forskellige arrangementer i klubben, som du kan læse om og tilmelde dig til på denne side. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Faggruppeklubben Social- og sundhedshjælpere og hjemmehjælpere onsdag d. 23. februar 2022 .

Kære kollega.

Så er det tid til at mødes til generalforsamling igen. Kom med og gør din indflydelse gældende. 

Kandidatforslag skal ifølge lovene indsendes skriftligt på mail faggruppebestyrelsen senest d. 9. februar 2022

Indkomne forslag skal være faggruppeklubben i hænde senest d. 9. februar 2022.

Tilmelding er alene af hensyn til bestilling af mad og skal ske senest d. 10 februar 2022

mail@socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk  

Download dagsorden her (åbner i nyt vindue)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Valg af stemmeudvalg
5. Bestyrelsens beretning
6. Regnskab
7. Budget til orientering
8. Ændring af klublove
9. Fastsættelse af kontingent
10. Valg:
a. Næstformand – (Britha Lund Sørensen – modtager genvalg).
b. Bestyrelsesmedlem – 2 år (Dina Hansen – modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem – 2 år (Gitte Schneider – modtager genvalg)
d. Bilagskontrollant – 2 år (Eva Lindtoft – modtager genvalg)
e. Bilagskontrollantsuppleant – 1 år (Gitte Rosenborg – modtager genvalg)
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt
11. Afslutning

 1. Generalforsamlingen afholdes i henhold til klubbens love.
 1. Formanden åbner generalforsamlingen og udbeder sig forslag til dirigent.
 1. Dirigenten vælges ved simpelt flertal.
 1. Dirigenten skal sikre sig, at de formelle ting er i orden, konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsling og oplæse dagsordenen til godkendelse.
 1. Ved afstemning, bruges hånd ved tilkendegivelse.
 1. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning, ved de indtegnede talere, ligesom dirigenten kan opstille forslag om begrænset taletid.
 1. Dirigenten giver talerne ordet i den rækkefølge begæring herom er indleveret.
 1. Ingen kan indtegne sig for mere end en tale ad gangen og ingen må tale uden dirigentens tilladelse.
 1. Skriftlig afstemning skal finde sted, når en af de fremmødte stiller krav herom, dette vil medføre afslutning af generalforsamlingen og en ny indkaldelse vil findested. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kandidater på valg kan ikke opstilles som dirigent eller stemmetællere.
 1. Anmoder et medlem om ordet til ”Forretningsordenen” er det denne forretningsorden der henvises til. Vedkommende må samtidig med begæring om ordet til ”Forretningsordenen” opgive hvilket tidspunkt i denne, der begæres ordet til.
 1. Generalforsamlingen afsluttes af dirigenten.

1 Klubbens navn

Stk. 1.

Klubbens navn er faggruppeklubben Social og sundhedshjælpere, Hjemmehjælpere under FOA Århus afdeling. Faggruppeklubben dækker alle social og sundhedshjælpere, hjemmehjælpere og ikke uddannede der er organiseret i FOA Århus afdeling.

 Stk. 2.

Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager klubben sig noget, der strider mod disse interesser og love, skal de fremlægges for afdeling/sektor, der tager stilling til sagen.

2 Klubbens formål og arbejdsopgaver.

Stk. 1.

 • At formidle information og være rådgivende i forhold til sektoren.
 • At medvirke til at alle er organiseret indenfor overenskomstområdet.
 • At arbejde for gode arbejds- og miljøforhold for medlemmerne.
 • At holde møder omkring fagpolitiske problemstillinger for medlemmer.
 • At afholde fagpolitiske møder med klubbens tillidsvalgte
 • At styrke og synliggøre faggrupperne og sætte fokus på de problemstillinger der er på området.
 • At styrke sammenholdet i faggrupperne på tværs af arbejdspladserne, samt virke for faggruppens fælles interesser.
 • At afholde større faglige og kulturelle arrangementer for faggrupperne i samarbejde med andre faggrupper.
 • At styrke fag og faglighed for medlemmer.
 • At formidle fag- og klubrelevant information ud til medlemmer samt være rådgivende

Stk.2.

Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden, som skal overholde afdelingens love.

Stk.3.

Der afholdes bestyrelsesmøder, når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller i henhold til forretningsordenen. Som minimum afholdes kvartalsmøder.

Stk. 4.

Bestyrelsesmedlemmer kan frikøbes det fornødne antal timer, for at varetage klubbens interesser/arbejdsopgaver.

3 Kontingent

Stk.1.

Kontingent fastsættes et år ad gangen på generalforsamlingen og opkræves via FOA Århus.

4 Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Klubben afholder generalforsamling en gang årlig.

Stk. 2.

Klubbestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 30 dages varsel, før afholdelse ved avertering med opslag på arbejdspladserne.

Indkaldelse til generalforsamling skal tilgå afdeling/sektor samtidig med, at medlemmerne indkaldes.

Stk. 3.

Klubgeneralforsamlingen afholdes i januar kvartal, så eventuelle forslag til afdelingens/sektorens generalforsamling kan indsendes rettidigt.

Stk.4.

Dagsordenen skal bekendtgøres ved indkaldelsen. Dagsordenen skal mindst indeholde:

Valg af dirigent

Beretning

Regnskab

Indkomne forslag

Valg

Stk. 5.

Beretning og regnskab

På klubbens generalforsamling aflægger formanden bestyrelsens beretning for det udførte arbejde i det forløbne år.

Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab skriftlig til godkendelse.

Stk.6

Forslag

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubformanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 7.

Valgbarhed

Alle der er medlem af FOA Århus samt faggruppeklubben er valgbare til bestyrelsen, fortrinsvis blandt de tillidsvalgte og så længe medlemmet arbejder indenfor vores fagområder.

Generalforsamlingen vælger formand, næstformand samt 4 bestyrelsesmedlemmer fortrinsvis blandt de tillidsvalgte i faggrupperne.

Herudover vælges 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant. Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen eller bestyrelsessuppleant.

Bestyrelsens antal kan forhøjes, når klubbens medlemmer ønsker det.

Ved tværfaglig klub bør bestyrelsen være så bredt sammensat som muligt.

5 Ekstra ordinær generalforsamling

Stk. 1

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når klubbens bestyrelse finder det nødvendigt.

Endvidere kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 100 af medlemmerne skriftlig fremsætter begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes behandlet. Mindst 2/3 af de pågældende medlemmer skal give fremmøde på den ekstraordinære generalforsamling.

På den ekstraordinære generalforsamling, kan der ikke behandles andre spørgsmål end dem, der er opført på dagsordenen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 14 dage efter, at der er fremsat begæring herom til klubbestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 4 dages varsel.

6 Valg af klubbestyrelse

Stk. 1.

Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige år.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på ordinære klubgeneralforsamling.

Bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen, forskudt for hinanden i henholdsvis lige og ulige år.

Stk. 2.

Til valg til ordinær generalforsamling opstilles kandidater således: Til bestyrelsen fremsendes senest 14 dage før generalforsamlingen skriftlig forslag til nye kandidater. Forslagene skal være forsynet med skriftlig accept fra hver enkelt opstillet kandidat.

Kandidater til bilagskontrollanter og bilagskontrollantsuppleant kan opstilles på generalforsamlingen.

Stk. 3.

Valgene foregår ved almindelig stemmeflerhed og foretages på forlangende skriftlig.

Stk. 4

Skriftligt referat samt revideret regnskab fra generalforsamlingen skal tilsendes sektoren og afdelingen senest 14 dage efter afholdelse af generalforsamling.

Ved valg i bestyrelsen, skal sektoren underrettes skriftligt.

Stk. 5.

For at et lovændrings forslag kan vedtages, kræves det, at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

7 Klubbens regnskab

Stk. 1     

Bogføring og revision af klubbens regnskab foretages af FOA Århus / økonomiafdelingen.

Stk. 2     

Der udarbejdes årligt regnskab til godkendelse på klubbens ordinære generalforsamling.

Stk. 3               

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens regnskab.

Stk.4      

Formand og næstformand skal i samarbejde med økonomiafdelingen i FOA Århus holde bestyrelsen orienteret om klubbens regnskab.

Stk. 5     

Bestyrelsen fastsætter rådighedsbeløbet som må være på klubbens Dankortkonto. Der kan hæves på kortet af formanden og næstformanden.

stk. 6

Der kan hæves på kontoen ved formanden og næstformanden i forening.

8 Klubbens møder

Stk. 1.

Der tilstræbes at afholde klubmøder minimum 4 gange året.

Indkaldelse sker med 14 dages varsel.

Indkaldelse til klubmøder skal tilgå sektoren samtidig med, at medlemmerne indkaldes.

Afdelingens daglige ledelse og sektorbestyrelsesmedlemmer kan overvære klubmøder.

9 Klub/sektor

Stk. 1.

Nedlæggelse – Klubbestyrelsen kan, i samarbejde med sektoren, nedlægge klubben. Klubben kan ikke nedlægges, så længe 1/3 af klubbens medlemmer ønsker den bevaret.

Ved nedlæggelse kræves skriftlig urafstemning, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for nedlæggelsen.

Stk. 2.

Sammenlægning/deling.

Eventuel sammenlægning/deling af klubben skal vedtages på klubbens generalforsamling.

I tilfælde af klubbens deling, skal sektoren være behjælpelig.

Stk.3.

Klubbens opløsning.

I tilfælde af klubbens opløsning, overføres samtlige midler og effekter til sektoren til fælles formål.

10 Ikrafttræden

Disse love træder i kraft ved deres vedtagelse februar 2020

ALT OPTAGET Julefrokost d. 18 november 2021 kl. 16.00

Sidste tilmelding er den 18. oktober 2021 på mail

Johnny Haugaard laver blomster dekorationer igen i år.

mail@socialogsundhedshjaelperklubben-aarhus.dk

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
klubbestyrelsen

Sted:
Mødelokalerne
FOA Århus
Christian X´vej 56
8260 Viby J.

Tilmeldning

Rundvisning på Aarhus Teater. Dato er endnu ikke planlagt.

Faggruppeklubben vil gerne byde jer indenfor til en spændende rundvisning på Aarhus Teater. 

Info om tilmelding m.m. kommere senere, når dato er fastlagt.

Foto: David Bering